Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2001. novemberi informatika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


I. 7. A Faktoriális(N) függvény rendkívül gyorsan növekszik. Míg az 5!=120, addig már a 10!=3 628 800 ábrázolásához 4 byte-os egész számokra van szükség. A 100! pedig már csak speciális matematikai programokkal kezelhető.

Tudjuk azonban, hogy minden természetes számnak elkészíthető a prímtényezős felbontása. Például:

5!=23.3.5      10!=28.34.52.7.

Készítsünk programot, amely beolvassa billentyűzetről N értékét (1leNle10 000), majd kiírja a képernyőre az N! prímtényezős felbontását. (10 pont)

A feladat egy N szám faktoriális függvényének prímtényezős felbontásának elkészítése. Bemenő adat egy N természetes szám, mely legalább egy. A kimenő adat egy sorozat, mely szám-párokat tartalmaz, a prímosztókat, illetve azok multiplicitásait. Az össze prímet N-ig, olyan multiplicitással, hogy az összes szorzata N!-t adja.

Ehhez a feladatértelmezéshez (specifikáció) keresünk algoritmust.

Két megoldást is közlünk, melyeknek eredménye természetesen ugyanaz.

Az első megoldás értelmezése:

  
  Konstans maxprím=5000;
  
  Prím_felbontás = Rekord
            Db  : Egész
            elem : Tömb(1..maxprím): Rekord
                prím, kitevő:  Egész
               Rekord vége
           Rekord vége
  
  Változók
   fakt, akt : prím_felbontás
   i, j, n  : Egész
  
  Beolvasunk egy számot. Ha a szám egy, akkor a felbontás is egy. Különben elkezdjük a számolást.
  
  Be: N (1<=N<=10000)
  Ha n=1
   Akkor Ki: 1
   Különben
  
  Az első prím a 2, melynek a kitevője kezdetben 1.
  
    fakt.db:=1;
    fakt.elem[1].prím:=2;
    fakt.elem[1].kitevő:=1;
  
  Majd 3-tól az összes számra N-ig kiszámoljuk a prímtényezős felbontását (Lásd az azonos nevű eljárásnál.)
  
    Ciklus i:=3-től n-ig
     Prímtényezők(i,akt);
  
  Az új elem prímtényezős felbontásából származó kitevőket hozzá kell adni a már eddig kiszámolt kitevőkhöz.
  
    Ciklus j:=1-től akt.db-ig
     fakt.elem[j].kitevő:=fakt.elem[j].kitevő+akt.elem[j].kitevő;
    Ciklus vége
  
  Ha újabb prím is szerepel - ami úgy lehet, hogy az új szám egy prím, ezért csak egyel nőhet a prímek száma egy lépésben -, akkor ezt az újabb elemet felvesszük a többi közé.
  
    Ha fakt.db<akt.db
     Akkor fakt.db:=fakt.db+1;
     fakt.elem[fakt.db]:=akt.elem[fakt.db];
     Elágazás vége
    Ciklus vége
  
  Végül a faktoriális felbontásban szereplő összes elemet kiíratjuk.
  
    Ciklus i:=1-től fakt.db-ig
     Ki: fakt.elem[i].prím, fakt.elem[i].kitevő
  
  Elágazás vége
  
  
  Eljárás Prímtényezők(i : egész; akt : Prím_felbontás)
  
  Használjuk a prím függvényt, hogy prím-e a szám.
  
   Függvény prím(j: Egész):Logikai
  
  kettőtől kezdve a szám négyzetgyökéig osztót keresünk.
  
    k:=2
    Ciklus amíg (k*k<=j) és ((j mod k)>0)
     k:=k+1
    Ciklus vége
  
  Mert, ha oszt, akkor nem prím, különben prím (elhagytuk a gyökét)
  
    prím:=(k*k>j)
   függvény vége
  
  A 2 lesz az első prím, melynek kitevője kezdetben 1.
  
   j:=2;
   akt.db:=1;
   akt.elem[1].prím:=j;
   akt.elem[1].kitevő:=0;
  
  Addig megyünk, amíg a prím kisebb vagy egyenlő a számmal.
  
   Ciklus amíg j<=i
  
  Ha j osztója i-nek, akkor növeljük a kitevőt
  
    Ha i mod j=0
    Akkor akt.elem[akt.db].kitevő:=akt.elem[akt.db].kitevő+1
     i:=i div j; és el is osztjuk.
    Különben j:=j+1;
  
  de ha nem osztja, akkor megkeressük a következő nem nagyobb prímosztót.
  
     Ciklus amíg (j<=i) és nem prím(j) nála
      j:=j+1;
     Ciklus vége
  
  Ha találtunk prímet (legalább önmagát kellene), akkor eggyel több prím van
  
     Ha j<=i
      Akkor
     akt.db:=akt.db+1;
  
  j lesz ez a prím nulla kitevővel, mert a következő ciklus elején majd eggyel növeljük ezt az értéket. (Akkor lesz egy.)
  
     akt.elem[akt.db].prím:=j;
  
     akt.elem[akt.db].kitevő:=0;
     elágazás vége
    Elágazás vége
   Ciklus vége
  
  Ha az utolsó kitevő nulla, akkor azzal már nem kell számolnunk.
  
   Ha akt.elem[akt.db].kitevő=0
    Akkor akt.db:=akt.db-1;
  
  

  eljárás vége

Pascal program:

Program faktorialis;
 uses newdelay,crt;
 const maxprim=5000;
 type primfelbontas=record
            db: integer;
            elem: array [1..maxprim] of record
                           prim,kitevo: integer
                          end;
           end;
 var fakt,akt: primfelbontas;
   i,j,n: integer;

 Procedure Primtenyezok(i: integer;var akt: primfelbontas);
  var j:integer;

  Function prim(j: integer): Boolean;
   var k: integer;
  begin
   k:=2;
   while (k*k<=j) and ((j mod k)>0) do k:=k+1;
   prim:=k*k>j;
  end;

 begin
  j:=2; akt.db:=1; akt.elem[1].prim:=j; akt.elem[1].kitevo:=0;
  while j<=i do
  begin
   if i mod j=0 then
   begin
    akt.elem[akt.db].kitevo:=akt.elem[akt.db].kitevo+1;
    i:=i div j;
   end
   else
   begin
    j:=j+1;
    while (j<=i) and not prim(j) do j:=j+1;
    if j<=i then
    begin
     akt.db:=akt.db+1;
     akt.elem[akt.db].prim:=j; akt.elem[akt.db].kitevo:=0;
    end;
   end;
  end;
  if akt.elem[akt.db].kitevo=0 then akt.db:=akt.db-1;
 end;
begin
 clrscr; writeln('             Faktoriális számítás'); writeln;
 repeat
  write('Minek a faktoriálisát számoljam ki?'); readln(n);
 until (1<=N) and (n<=10000);
 writeln(n,'! felbontása:'); writeln;
 if n=1 then writeln(1) else
 begin
  fakt.db:=1; fakt.elem[1].prim:=2; fakt.elem[1].kitevo:=1;
  for i:=3 to n do
  begin
   Primtenyezok(i,akt);
   for j:=1 to akt.db do
    fakt.elem[j].kitevo:=fakt.elem[j].kitevo+akt.elem[j].kitevo;
   if fakt.db<akt.db then
   begin
    fakt.db:=fakt.db+1; fakt.elem[fakt.db]:=akt.elem[fakt.db];
   end;
  end;
  for i:=1 to fakt.db do write('prím=',fakt.elem[i].prim,
                 ' kitevő=',fakt.elem[i].kitevo,' , ');
 end;
 readln;
end.

A második megoldás értelmezése:

A Legendre-formulát kódoljuk, ami a következő. Minden p prímre és N pozitív egészre igaz, hogy N! prímtényezős felbontásában a p kitevője

\(\displaystyle \left[{N\over p}\right]+\left[{N\over p^2}\right]+\left[{N\over p^3}\right]+\dots\).

Természetesen ennek a sornak a tagjai valahonnan kezdve nullák, ugyanis N<pi esetén az egészrész nulla lesz.)

  
  
  Bekérjük a számot.
  
  Be: N
  
  Ha 1 a szám, akkor a felbontás is 1.
  
  Ha N=1 Akkor Ki: 1
  
  A legkisebb prím 2.
  
  p:=2;
  
  Ha a 2 nem nagyobb N-nél, akkor kiírjuk a 2-t és a kitevőjét.
  
  Ha p<=N Akkor Ki: p,kitevő(p,N)
  
  A következő prím a 3.
  
  p:=3;
  
  Amíg a prím nem nagyobb, mint a szám, addig írjuk ki a prímet, meg a kitevőjét. Majd megkeressük a következő prímet.
  
  Ciklus amíg p<=N
   Ki: p,kitevő(p,N)
   KövetkezőPrím(p);
  Ciklus vége
  
  Program vége.
  
  
  Egy prím kitevőjének kiszámítása a Legendre formulával.
  
  Függvény kitevő(p,N:Egész):Egész
  
  A kitevőben lesz a kiszámolt összeg; kezdetben 0.
  
  
  pp-ben lesznek a p hatványai, kezdetben p.
  
   kitevő:=0
   pp:=p
  
  Addig megyünk, amíg p egyik hatványa sem nagyobb, mint N.
  
   Ciklus amíg pp<=N
  
  A kitevőt növeljük, és kiszámoljuk a következő hatványt.
  
    kitevő:=kitevő+Kerekít(n/pp)
    pp:=pp*p
   Ciklus vége
  
  függvény
  vége
  
  
  A p-t követő prím megkeresése.
  
  Eljárás KövetkezőPrím(p:Egész)
  
  Használjuk a prím függvényt, hogy prím-e a szám.
  
   Függvény prím(j: Egész):Logikai
  
  kettőtől kezdve a szám négyzetgyökéig osztót keresünk.
  
    k:=2
    Ciklus amíg (k*k<=j) és ((j mod k)>0)
     k:=k+1
    Ciklus vége
  
  Ha oszt, akkor nem prím, különben prím (elhagytuk a gyökét)
  
    prím:=(k*k>j)
   függvény vége
  
  Kettőt biztos léphetünk, mert csak a 2 páros prím. Így gyorsabb, hatékonyabb a program. Ezért választottuk szét a kettőt, majd az azt követő (páratlan) prímeket.
  
  p:=p+2;
  
  Amíg nem prím a szám, addig növeljük kettővel.
  
  Ciklus amíg Nem prím(p)
   p:=p+2;
  Ciklus vége
  
  eljárás vége
  

Pascal program:

Program Faktorialis;
 Var
  N,p:LongInt;
 Function kitevo(pp,NN:LongInt):LongInt;
  Var
   k,ppp:LongInt;
 Begin
  k:=0;
  ppp:=pp;
  While ppp<=NN do begin
   k:=k+trunc(nn/ppp);
   ppp:=ppp*pp;
  end;
  kitevo:=k;
 end;
 Procedure KovetkezoPrim(Var p:LongInt);
  Function prim(j: LongInt): Boolean;
   var k: LongInt;
  begin
   k:=2;
   while (k*k<=j) and ((j mod k)>0) do k:=k+1;
   prim:=k*k>j;
  end;
 Begin
  p:=p+2;
  While Not prim(p) do
   p:=p+2;
 end;
Begin
 WriteLn('N faktorialis (N!) primtenyezos felbontasa:');
 WriteLn;
 Write('Add meg N értékét! :');
 ReadLn(N);
 WriteLn;
 WriteLn('A prímtényezős felbontás:');
 WriteLn;
 If N=1
  Then WriteLn(1);
 p:=2;
 If p<=N
  Then Write(p:5,' a ',kitevo(p,N):5,'-n  |');
 p:=3;
 While p<=N do begin
  Write(p:5,' a ',kitevo(p,N):5,'-n  |');
  KovetkezoPrim(p);
 end;
 ReadLn;
End.


I. 8. Egy kutya úgy úszik át a folyón a túlparton álló gazdájához, hogy minden pillanatban a gazdi irányába igyekszik. Ezt a mozgást kell közelítő módszerrel modellezni, és a képernyőre kirajzolnod. Ehhez a következő, valós értékű paramétereket kell beolvasnia a programnak a billentyűzetről:

(a) A folyó szélességét méterben.

(b) A gazda távolságát méterben a kutya kezdőpontjának vetületétől a túlparton (pozitív, ha a folyásiránnyal azonos irányban van, negatív az ellenkező esetben).

(c) A kutya sebességét (m/s, nagysága állandó).

(d) A folyó sebességét (m/s, a folyó minden pontjában állandó nagyságú).

(e) A közelítés pontosságát, azaz annak az időintervallumnak a hosszát másodpercekben, amelyen belül a program egyenes vonalú mozgással számolhat.

A folyó két partját párhuzamos egyeneseknek tekintjük. A modellezés akkor álljon le, amikor a kutya már egy méternél közelebb kerül a túlsó parthoz.

Rajzoljuk ki a két partot jelző vízszintes egyeneseket, a kutya és a gazda kezdőhelyzetét és a kutya útját. (10 pont)

Ennek a szimulációnak az ábrázolásakor egyszerű átszámolási módszert használunk a valós koordinátarendszer és a képernyőn való megjelenítés tengelyei között. Egy méternek egy pixel fog megfelelni, illetve a képernyőn való ábrázolásnak megfelelően az x-tengely értékei jobbra nőnek, az y-tengely értékei pedig (a képernyő címzésének megfelelően, de a fizikában megszokottal ellentétben) a monitor alsó része felé nőnek.

Kódértelmezés:

  Program

  A változóink a feladat szövegének megfelelően:

    a,            A folyó szélessége.
    b,            A gazda távolsága a túlparton a vetülettől számolva.
    c,            A kutya sebessége (mindig a gazdi fellé)
    d,            A folyó sebessége (csak x irányba)
    e,            A közelítés pontossága, időintervallum.
    t,            Az eltelt időt számoljuk.
    szog,           Milyen szögben úszik a kutya?
    gx,            A gazdi x koordinátája.
    gy,            A gazdi y koordinátája.
    kx,            A kutya aktuális x koordinátája.
    ky:Valós;         A kutya aktuális y koordinátája.
    hiba:Boolean;       Áll-e a kutya.
  
  Ki: Kutya úszik a folyón.
  Ki: Add meg a folyó szélességét!
  Be: a
  Ki: Add meg a gazdi távolságát a partra vetítve!
  Be: b
  Ki: Add meg a kutya sebességét!
  Be: c
  Ki: Add meg a folyó sebességét!
  Be: d
  Ki: Add meg az időlépés nagyságát!
  Be: e
  Grafikus_felület_megnyitása.

  Felrajzoljuk a partvonalakat

  Egyenes(10,10,KépernyőSzélesség-10,10)
  Egyenes(10,Kerekít(a+10),KépernyőSzélesség-10,Kerekít(a+10));
  
  Kör(20, Kerekít(a+10),2);      A kutya helye kezdetben.
  Kör(Kerekít(20+b),10,2);       A gazdi helye
  Kör(Kerekít(20+b),10,4);       kezdetben.
  hiba:=HAMIS;             Nincs hiba, vagyis feltételezzük, hogy úszik.
  
  Ha c=0                Ha mégsem úszik
   Akkor hiba:=IGAZ          akkor baj van, nem ér oda.
   Különben              különben OK
    kx:=20;             A kutya kezdő
    ky:=a+10;            helye
    gx:=20+b;            A gazdi kezdő
    gy:=10;             helye
    t:=0;
    SzínBeállítás(Piros);      Pirossal fog rajzolni
    Mozgat(Kerekít(kx),Kerekít(ky)); a kutya kezdő helyétől,
    Ciklus amíg ky-gy>1       egészen addig, amíg 1 méterre
                     nem közelíti meg a partot.
     Ha gx-kx<>0          Nullával nem lehet osztani.
      Akkor szog:=arctan((gy-ky)/(gx-kx)) A tangens miatt pedig kell,
      Különben szog:=pi/2;     de ekkor a szög éppen 90°.
     Ha szog>0
      Akkor szog:=szog+pi;

  A sebesség vektor kirajzolása nem volt feladat. Ezt rajzoljuk kékkel, majd utána állítsuk vissza a színt pirosra.

     SzínBeállítás(Kék);
     Egyenes( Kerekít(kx), Kerekít(ky),
          Kerekít(kx+10*c*cos(szog)), Kerekít(ky+10*c*sin(szog)));
     SzínBeállítás(Piros);

  Az új x koordinátát úgy tudjuk kiszámolni, hogy ebben a kis intervallumban egyene s vonalú egyenletes mozgást feltételezünk, és ekkor a feladat szövegében is szerplő képletbe behelyettesítünk. Hasonlóan az y koordinátánal is.

     kx:=kx+(c*cos(szog)+d)*e;
     ky:=ky+c*sin(szog)*e;

  Az új koordinátákig egyenes szakaszt kell húzni.

     EgyenesOdáig(Kerekít(kx),Kerekít(ky));

  Az idő a kis intervallummal nő.

     t:=t+e;
    Ciklus vége
    ENTERre_vár
   Elágazás vége
  Grafikus_felület_bezárása

  Kiíratjuk az eredményt

  Ha hiba
   Akkor Ki: Ha nem úszik, nem ér oda.
   Különben Ki: t,(kx-20-b);
  ENTERre_vár
  
  Program vége.

Pascal program:

Program Uszo_kutya;
 Uses
  Graph;
 Var
  gd,gm:Integer;
  a,b,c,d,e,t:Real;
  szog,gx,gy,kx,ky:Real;
  hiba:Boolean;
 Procedure OpenGraph;
 Begin
  DetectGraph(gd,gm);
  InitGraph(gd,gm,'c:\langs\bp\bgi');
 End;

Begin
 WriteLn('Kutya úszik a folyón.');
 Write('Add meg a folyó szélességét! :');
{ a:=200;{}
 ReadLn(a);
 Write('Add meg a gazdi távolságát a partra vetítve! :');
{ b:=100;{}
 ReadLn(b);
 Write('Add meg a kutya sebességét! :');
{ c:=5;{}
 ReadLn(c);
 Write('Add meg a folyó sebességét! :');
{ d:=6;{}
 ReadLn(d);
 Write('Add meg az időlépés nagyságát! :');
{ e:=1;{}
 ReadLn(e);
 OpenGraph;
 Line(10,10,GetMaxX-10,10);
 Line(10,trunc(a+10),GetMaxX-10,trunc(a+10));
 Circle(20,trunc(a+10),2);
 Circle(trunc(20+b),10,2);
 Circle(trunc(20+b),10,4);
 hiba:=FALSE;
 If c=0
  Then hiba:=True
  else begin
   kx:=20;
   ky:=a+10;
   gx:=20+b;
   gy:=10;
   t:=0;
   SetColor(Red);
   MoveTo(trunc(kx),trunc(ky));
   While ky-gy>1 do begin
    If gx-kx<>0
     Then szog:=arctan((gy-ky)/(gx-kx))
     Else szog:=pi/2;
    If szog>0
     Then szog:=szog+pi;
    SetColor(Blue);
    Line(trunc(kx),trunc(ky),trunc(kx+10*c*cos(szog)),trunc(ky+10*c*sin(szog)));
    SetColor(Red);
    kx:=kx+(c*cos(szog)+d)*e;
    ky:=ky+c*sin(szog)*e;
    LineTo(trunc(kx),trunc(ky));
    t:=t+e;
  {  ReadLn;{}
   end;
   ReadLn;
  End;
 CloseGraph;
 If hiba
  Then WriteLn('Ha nem úszik, nem ér oda.')
  else WriteLn(t:15:2,(kx-20-b):15:2);
 ReadLn;
End.{_Uszo_kutya}


I. 9. A binomiális együtthatók szokásos elrendezése (Pascal háromszög) az ábrán látható alakú lehet. A szélső elemek kivételével mindegyikre igaz, hogy a fölötte levő és az attól eggyel balra levő elem összege.

Készítsünk Excel táblázatot, amely ilyen módon képes megadni a Pascal háromszög első N+1 sorát! Az első sor hetedik cellájába lehessen beírni N értékét (1leNle20), és a táblázat minden esetben pontosan N+1 sorból álljon! (10 pont)

1     N=6
11      
121     
1331    
14641   
15101051  
1615201561 

A megoldás nagyon egyszerű, hiszen a Pascal háromszögről ismeretes, hogy egy elemét úgy kapjuk, hogy a két fölötte elhelyezkedőt összeadjuk. Most a táblázatunkban kicsit "megbillent" a háromszög, így a fölötte levő elemet és az amellettit kell összeadni.

Tehát a megoldás:

Az A oszlopban: =HA(SOR()<=$H$1+1;1;""), mindenhol vagy egyes szerepel, vagy semmi. Annak megfelelően, hogy N+1 sort kell kiírni, vagyis attól függően, hogy a sor sorszáma mennyi.

A többi helyre beírt képlet a következő: =HA(SOR()<=$H$1+1;C5+D5;""), hiszen itt is csak azokat a sorokat kell kiírni, ahol a sor sorszáma maximum N+1 ($H$1 helyen van N értéke), itt a példában a D6-os cellába beírt képlet szerint a a D5-ös és C5-ös cellák értékét kell összeadni.

Egyszerű a kitöltés is, hiszen automatikusan növeli az Excel a kitöltéskor a cellák sor- és oszlopazonosítóit. Arra kell csak vigyázni, hogy a második sorban ne legyen semmi a hatodik cellától kezdve, különben hibás lesz az egész háromszög, hiszen egy karakterrel nem tudunk összeadást végezni.

A megoldás letölthető innen.