Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2002 februári A-jelű matematika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


A. 284. Legyen f a véges S halmaz részhalmazain értelmezett függvény. Igazoljuk, hogy ha S tetszőleges A, B részhalmazaira

f(S\A)=f(A)   és   max(f(A),f(B))\(\displaystyle ge\)f(A\(\displaystyle cup\)B),

akkor f legfeljebb |S| különböző értéket vesz fel.

Schweitzer Miklós Emlékverseny, 2001

1. megoldás. Az S=\(\displaystyle emptyset\) esetben az állítás nem igaz; a továbbiakban feltételezzük, hogy S nem üres.

Teljes indukciót alkalmazunk; |S|=1 és |S|=2 esetén éppen 1, illetve 2 komplementer részhalmaz pár van, ezért nem is lehet több függvényérték. Legyen tehát |S|>2, és tegyük fel, hogy kisebb elemszám esetén az állítás igaz.

Legyen f legnagyobb értéke m. Először megmutatjuk, hogy van olyan X={x} egyelemű részhalmaza S-nek, amelyre f(X)=m. Tekintsük azokat a részhalmazokat, amelyekhez f az m számot rendeli. Ezek között a komplementer tulajdonság miatt van nem üres is. Vegyük tehát a legkisebb olyan nemüres X részhalmazt, amire f(X)=m. Ha X legalább kételemű lenne, akkor felbomlana két kisebb nem üres halmaz uniójára: X=X1\(\displaystyle cup\)X2, de ekkor max(f(X1),f(X2))gef(X1\(\displaystyle cup\)X2)=f(X)=m miatt f(X1) és f(X2) valamelyike is m. Az X halmaz tehát egyelemű.

Legyen R=S\X, és definiáljuk a g:P(R)\(\displaystyle to\)R függvényt a következőképpen: tetszőleges A\(\displaystyle subset\)R esetén legyen

g(A)=min(f(A),f(AcupX))=min(f(A),f(R\A)).

Megjegyezzük, hogy tetszőleges A\(\displaystyle subset\)R esetén max(f(A),f(A\(\displaystyle cup\)X))=m. Ugyanis

m=f(X)=f(S\X)=f(Acup(R\A))\(\displaystyle le\)max(f(A),f(R\A))=

=max(f(A),f(S\(R\A)))=max(f(A),f(AcupX)).

A továbbiakban megmutatjuk, hogy a g függvényre teljesül az indukciós feltétel, azaz tetszőleges A,BsubsetR esetén g(R\A)=g(A) és g(AcupB)lemax(g(A),g(B)). Az indukciós feltevés szerint tehát g-nek legfeljebb (|S|-1)-féle értéke lehet. Mivel tetszőleges A\(\displaystyle subset\)T halmazra f(A) és f(A+X) egyike m, másika g(A), ebből következik, hogy f értékkészlete legfeljebb csak az m számmal lehet bővebb g értékkészleténél.

A g(R\A)=g(A) tulajdonság g definíciójából leolvasható.

Ha g(A) és g(B) valamelyike m, akkor a g(A\(\displaystyle cup\)B)\(\displaystyle le\)max(g(A),g(B)) triviálisan teljesül. Tegyük tehát fel, hogy g(A) és g(B) kisebb, mint m, azaz f(A) és f(A\(\displaystyle cup\)X), illetve f(B) és f(BcupX) valamelyike kisebb m-nél. Ha f(A)<m, akkor legyen C=A, ellenkező esetben legyen C=AcupX. Hasonlóképpen legyen f(B)<m esetén D=B, egyébként D=B\(\displaystyle cup\)X. Ekkor f(C)=g(A) és f(D)=g(B), a CcupD halmaz pedig vagy A\(\displaystyle cup\)B, vagy pedig A\(\displaystyle cup\)B\(\displaystyle cup\)X. Ezért

max(g(A),g(B))=max(f(C),f(D))gef(CcupD)ge

\(\displaystyle ge\)min(f(A\(\displaystyle cup\)B),f(AcupBcupX))=g(A\(\displaystyle cup\)B).

A g függvényre tehát teljesülnek a feltételek.

2. megoldás (Csóka Endre megoldása). A megoldás alapja a következő lemma:

Lemma. Legyen v tetszőleges valós szám, és legyen Sv az S azon részhalmazainak a halmaza, amelyekhez az f függvény v-nél nem nagyobb értéket rendel:

Sv={XsubsetSf(X)\(\displaystyle le\)v}.

Ekkor |Sv| vagy 0, vagy pedig egy 1-től különböző kettőhatvány.

A lemma bizonyítása. Először megállapítjuk, hogy Sv zárt a komplementer-, unió-, metszet- és különbségképzére, azaz tetszőleges Sv-beli X,Y halmazok esetén S\X, XcapY, XcupY és X\Y is Sv-beli. Az első kettő azért igaz, mert f(S\X)=f(X)lev, illetve f(X\(\displaystyle cup\)Y)\(\displaystyle le\)max(f(X),f(Y))lemax(v,v)=v; a metszet és a különbség pedig kifejezhető a komplementer és unió műveletekkel.

Az unióra és komplementerképzésre zártság egyik következménye, hogy ha Sv nem üres, akkor SinSv.

A komplementerképzésre zártságból következik, hogy ha Sv-nek van legalább egy eleme, akkor az elem komplementere is elem, ezért Sv elemei párokba állíthatók; Sv tehát nem lehet egyelemű.

Nevezzük Sv atomjainak a nem üres elemei közül a minimálisakat. Egy nem üres AinSv halmaz tehát akkor atom, ha XsubsetA, X\(\displaystyle in\)Sv esetén X=emptyset vagy X=A.

Az atomok definíciójából két nagyon fontos dolog következik. Az első, hogy ha A\(\displaystyle in\)Sv egy atom és XinSv tetszőleges halmaz, akkor A vagy X-nek, vagy (S\X)-nek részhalmaza. Ellenkező esetben ugyanis A\X egy nem üres, valódi részhalmaza lenne A-nak, ami ellentmond annak, hogy A atom. A másik fontos következmény, hogy az atomok páronként diszjunktak. Ha ugyanis valamelyik két atom nem diszjunkt, akkor az előbbiek szerint tartalmazzák egymást, vagyis a két atom ugyanaz.

Megmutatjuk, hogy az S halmaz minden elemét Sv-nek pontosan egy atomja tartalmazza. Mivel az atomok páronként diszjunktak, x legfeljebb egy atomnak lehet eleme; csak azt kell tehát igazolnunk, hogy létezik ilyen atom. Legyen x\(\displaystyle in\)S egy tetszőleges elem. Tekintsünk az x-et tartalmazó Sv-beli halmazok közül egy minimálisat; legyen ez A. Ha A nem atom, akkor nem minimális, tehát van egy X\(\displaystyle subset\)A részhalmaza, ami nem üres, de nem is egyenlő A-val. Ekkor X és A\X is Sv-beli, valódi részhalmaza A-nak, és egyikük tartalmazza x-et. Ez pedig ellentmond annak, hogy A minimális az x-et tartalazó Sv-beli halmazok közül. A tehát atom.

Az eddigiekből következik, hogy tetszőleges XinSv halmaz egyértelműen írható fel Sv-beli atomok uniójaként. Tetszőleges x\(\displaystyle in\)S elemhez legyen Ax az az atom, amelyre x\(\displaystyle in\)Ax. Az X halmaz egyértelmű felírása a következő:

\(\displaystyle X=\bigcup_{x\in X}A_x.\)

A jobboldalon ugyanis minden atom részhalmaza X-nek, tehát a jobboldal részhalmaza X-nek; másrészt a jobboldal az X-nek minden elemét tartalmazza, mert tetszőleges xinX esetén az x-et tartalmazó Ax szerepel a tagok között. Már csak azt kell igazolnunk, hogy ez az egyetlen felírás. Ha x\(\displaystyle in\)X, akkor X egy tetszőleges felírásban mindenképpen szerepelnie kell az Ax atomnak, mert csak ez az atom tartalmazza x-et. Az X-szel diszjunkt atomok pedig nem szerepelhetnek X felírásában.

Legyenek Sv atomjai A1,...,Ak. Az előbbiek szerint minden Sv-beli X halmazhoz egyértelműen létezik egy olyan I\(\displaystyle subset\){1,2,...,k} indexhalmaz, amelyre X=\(\displaystyle cup\)i\(\displaystyle in\)IAi. Megfordítva, tetszőleges I indexhalmaz esetén \(\displaystyle cup\)i\(\displaystyle in\)IAi egy Sv-beli halmaz. Az Sv-beli halmazok tehát kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők az {1,2,...,k} halmaz részhalmazainak. Az ilyen részhalmazok száma 2k, tehát |Sv|=2k. Ezzel a lemmát igazoltuk.

Már csak a feladat állításának igazolása van hátra. Legyenek az f függvény értékei v1<v2<...<vn. Tekintsük az Sv1,Sv2,...,Svn halmazokat. Ezek egy bővülő láncot alkotnak:

Sv1subsetSv2subset...subsetSvn.

A halmazok nem üresek, és semelyik kettő nem egyezhet meg. Ezért a lemma alapján |Sv1|<|Sv2|<...<|Svn| különböző, 1-nél nagyobb 2-haványok, és így |Svn|ge2n. Másrészt Svn az S halmaz összes részhalmazából áll, tehát |Svn|=2|S|. Ezzel azt kaptuk, hogy n\(\displaystyle le\)|S|.

Megjegyzés. Olyan példát nem nehéz konstruálni, amikor f értékkészlete éppen |S| elemű. Legyen S={1,2,...,n}, f(S)=f(emptyset)=0, továbbá tetszőleges S-től és az üres halmaztól különböző X részhalmaz esetén legyen f(X) a legnagyobb olyan S-beli szám, amelyre f(X) és f(X)-1 közül pontosan az egyik eleme X-nek. Például n=6 esetén f({1,2,5})=5.


A. 285. Bizonyítsuk be, hogy ha az a>b>c>d>0 egész számokra

a2+ac-c2=b2+bd-d2,

akkor ab+cd összetett.

Megoldás. Tegyük fel, hogy p=ab+cd prím. Ekkor abequiv-cd (mod p), és

0=b2(b2+bd-d2)-b2(a2+ac-c2)=b2(b2+bd-d2)-a2b2-ab2c+b2c2equiv

\(\displaystyle equiv\)b2(b2+bd-d2)-c2d2+bc2d+b2c2=(b2+c2)(b2+bd-d2) (mod p).

A b2+c2 és b2+bd-d2 számok közül tehát valamelyik osztható p-vel.

Ha b2+c2 osztható p-vel, akkor 0<b2+c2<2(ab+cd)=2p miatt b2+c2=p. Ebben az esetben ab+cd=b2+c2. Ezt modulo b vizsgálva látjuk, hogy c(c-d) oszható b-vel. A b és a c relatív prímek (különben ab+cd nem lehetne prímszám), tehát c-d osztható b-vel. Ez viszont ellentmondás, mert 0<c-d<b.

Ha b2+bd-d2 osztható p-vel, akkor 0<b2+bd-d2<2(ab+cd)=p miatt b2+bd-d2=p. Ekkor ab+cd=b2+bd-d2=a2+ac-c2. Ezt modulo a és modulo b vizsgálva láthatjuk, hogy (c+d)c osztható a-val, illetve (c+d)d osztható b-vel. Mivel ab relatív prím cd-hez, ebből az következik, hogy c+d osztható a-val és b-vel is. Mivel azonban 0<c+d<2a és 0<c+d<2b, ez egyszerre nem lehetséges.


A. 286. Határozzuk meg mindazokat az f:RtoR folytonos függvényeket, amelyekre 1+xy\(\displaystyle ne\)0 esetén

\(\displaystyle f\left({x+y\over1+xy}\right)={f(x)f(y)\over|1+xy|}.\)

Győrfi Zoltán és Ligeti Gábor ötletéből

Megoldás. Legyen

\(\displaystyle g(u)=\left|{1+u\over2}\right|\cdot f\left({u-1\over u+1}\right),\)

vagy másképpen

\(\displaystyle f(x)=|1-x|\cdot g\left({1+x\over1-x}\right).\)

Egy kis számolással ellenőrizhető, hogy ezzel a helyettesítéssel g(uv)=g(u).g(v). Ez háromféleképpen lehetséges:

a) g(u)\(\displaystyle equiv\)0; ekkor f(x)equiv0.

b) g(u)=|u|\(\displaystyle alpha\), ahol alpha valós szám. Ekkor f(x)=|1+x|alpha.|1-x|1-alpha. A folytonosság miatt 0\(\displaystyle le\)alphale1.

c) g(u)=sgnu.|u|alpha. Ekkor f(x)=sgn(1-|x|).|1+x|alpha.|1-x|1-alpha. Ezúttal 0<alpha<1.

Megjegyzés. Az {x+y\over1+xy} tört a hiperbolikus tangens addíciós képletére hasonlít:

\th(a+b)={\th a+\th b\over1+tha\cdot\th b}.

A megoldásban látott helyettestés során a \th
a={e^{2a}-1\over e^{2a}+1} törtben e2a helyére írtunk u-t.